بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق )

نویسندگان: سارا محتشمی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش چشمگیر تولید برق از گاز طبیعی تبعات ویژه ای را برای دو صنعت برق و گاز به همراه داشته است . این وابستگی بین دو صنعت، مطالعه همزمان دو سیستم را در زمینه های مختلف بهره برداری و افزای ش بهره وری سیستم انرژی بیش از پیش می طلبد . در این مقاله چگونگی بهره برداری از واحدهای گاز سوز در شرایط بحران پیک مصرف گاز با در نظر گرفتن تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق مورد مطالعه قرار می گیرد ، طوریکه بتوان بدون به خطر انداختن امنیت شبکه گاز و افت غیر مج از فشار در این شبکه , برق مورد نیاز منطقه را با حداقل هزینه انرژی از طریق این نیروگاهها تامین کرد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تولید, نیروگاههای حراتی, گاز طبیعی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008833,
author = {محتشمی, سارا and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی تولید، نیروگاههای حراتی، گاز طبیعی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق
%A محتشمی, سارا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]