Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (10), شماره (3), سال (2008-9) , صفحات (17-22)

عنوان : ( اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی )

نویسندگان: جواد بهارآرا , فرهنگ حداد , محمد علی شریعت زاده , تکتم رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:پراکسید هیدروژن یکی از متداول ترین انواع پراکسیدانت ها می باشد که در محیط های آرایشی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. اثرات ژنوتوکسیک این نوع مواد که تحت عنوان واکنش و تقابلات ژن و محیط نامیده می شود یکی از دغدغه های بهداشت و سلامت جهانی است . در پژوهش حاضر اثر پراکسید هیدروژن در ایجاد صدمات کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده نژاد Balb/C بررسی شده است. روش کار: در این مطالعه تجربی از موش های ماده کوچک آزمایشگاهی به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده شد. موش های مذکور در گروه های کنترل ، شاهد آزمایشگاهی و تجربی تقسیم شدند. موش های تجربی به مدت یک هفته ، هر روز 2 ویا 5/3 ساعت به طور استنشاقی تحت تیمار قرار گرفتند. پس از انجام تیمار موش های تجربی و شاهد آزمایشگاهی و کنترل مربوط تشریح و سلول های مغز استخوان آنها به کمک سرم جنینی گوساله خارج و بعد از گسترش ، فیکساسیون و رنگ آمیزی ، بوسیله میکروسکوپ نوری تعداد اریتروسیت های پلی کروماتیک دارای میکرونوکلئوس شمارش گردید. داده های کمی حاصل توسط آزمون تی و من ویتنی در سطح P<0.05 تحلیل گردید. نتایج: یافته های حاصل نشان داد، استفاده استنشاقیH2O2 ( 9 درصد ) باعث افزایش معنی دار(P<0.05 ) فراوانی اریتروسیت های پلی کروماتیک میکرونوکلئوس دار در گروه های تجربی نسبت به شاهد می گردد. همچنین افزایش مدت زمان تیمار با پراکسید هیدروژن باعث افزایش میزان آسیب های کروموزومی می گردد. نتیجه گیری : نتایج حاصل از این مطالعه بیان گر اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی می باشد.

کلمات کلیدی

, H2O2 , اریتروسیت , میکرونوکلئوس, ژنوتوکسیک, Balb/C
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008851,
author = {جواد بهارآرا and حداد, فرهنگ and محمد علی شریعت زاده and تکتم رضوی},
title = {اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی},
journal = {Journal of Shahrekord University of Medical Sciences},
year = {2008},
volume = {10},
number = {3},
month = {September},
issn = {2717-0071},
pages = {17--22},
numpages = {5},
keywords = {H2O2 ، اریتروسیت ، میکرونوکلئوس، ژنوتوکسیک، Balb/C},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی
%A جواد بهارآرا
%A حداد, فرهنگ
%A محمد علی شریعت زاده
%A تکتم رضوی
%J Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
%@ 2717-0071
%D 2008

[Download]