تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (4), سال (2008-1)

عنوان : ( سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , شهباز محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفنجقانیه؛ وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن

کلمات کلیدی

, سفنجقانیه, لسان العرب, زبانشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008861,
author = {یاحقی, محمدجعفر and محسنی, شهباز},
title = {سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-1596},
keywords = {سفنجقانیه، لسان العرب، زبانشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن
%A یاحقی, محمدجعفر
%A محسنی, شهباز
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]