همایش بیهقی , 2007-10-23

عنوان : ( ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض

کلمات کلیدی

تصحیح تاریخ بیهقی دکتر فیاض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008869,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض},
booktitle = {همایش بیهقی},
year = {2007},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {تصحیح تاریخ بیهقی دکتر فیاض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش بیهقی
%D 2007

[Download]