شاخه های شوق, سال (2009-1) , صفحات (1315-1322)

عنوان : ( زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, همزیستی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008873,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها},
journal = {شاخه های شوق},
year = {2009},
month = {January},
issn = {****-0010},
pages = {1315--1322},
numpages = {7},
keywords = {زبان فارسی، همزیستی، فرهنگها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها
%A یاحقی, محمدجعفر
%J شاخه های شوق
%@ ****-0010
%D 2009

[Download]