شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر )

نویسندگان: علی اکبر اکبری , رضا نجات پور , علی اثمری سعداباد , محمود حسن پورگل ریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای ساده، سریع و کم هزینه برای تعیین کیفیت جوش بررسی وضعیت ظاهری آن است. در این مقاله روشی خودکار مبتنی بر ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD برای کنترل عیوب مختلف جوش ارائه شده است. هدف اصلی پروژه حذف نیروی انسانی از فرآیند بازرسی چشمی جوش می باشد. هستة اصلی سیستم یک دستگاه کامپیوتر است که تصاویر دریافتی دوربین را پردازش کرده و پارامترهای آن منجمله اندازه و موقعیت را استخراج می کند، از کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از مقاطع مختلف مدل پیوستة جوش حاصل می شود. با مقایسة این مدل با نمونة استاندارد معایب احتمالی و نوع آن شناسایی می شود. حذف خطای انسانی، کاهش هزینه ها، سرعت بالاتر، و انطباق با استانداردهای جدید تولید از جمله مزایای استفاده از این روش است. روش ارائه شده به منظور راستی آزمایی بر روی رینگهای تولیدی شرکت رینگ سازی مشهد آزمایش شده است.

کلمات کلیدی

, Defect detection, Visual inspection, Image Processing
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008882,
author = {اکبری, علی اکبر and نجات پور, رضا and اثمری سعداباد, علی and حسن پورگل ریز, محمود},
title = {سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Defect detection; Visual inspection; Image Processing},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر
%A اکبری, علی اکبر
%A نجات پور, رضا
%A اثمری سعداباد, علی
%A حسن پورگل ریز, محمود
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]