علوم آماری ایران, سال (2007-6)

عنوان : ( استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبنا )

نویسندگان: حسین باغیشنی , سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدلهای پارامتر مبنا، مشکل اساسی تقریب درستنمایی این مدل ها و در واقع برآورد پارامترهای مدل است. یک روش برآخورد با این مشکل استفاده از درستنمایی های ساده تر مانند درستنمایی مرکب است. در این مقاله پس از معرفی مدلهای پارامتر مبنا و درستنمایی مرکب، به معرفی یک ملاک انتخاب مدل مبتنی بر درستنمایی مرکب پرداخته ایم. در ادامه با استفاده از شبیه سازی، توانایی درستنمایی مرکب را در استنباط و انتخاب مدل صحیح در مدلهای پارامتر مبنا نشان داده ایم.

کلمات کلیدی

, داده های شمارشی, مدلهای پارامتر مبنا, الگوریتم MCEM, درستنمایی مرکب, اطلاع کولبک لیب لر, زیر نمونه گیری پنجره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008927,
author = {باغیشنی, حسین and طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی},
title = {استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبنا},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2007},
month = {June},
issn = {1735-8183},
keywords = {داده های شمارشی، مدلهای پارامتر مبنا، الگوریتم MCEM، درستنمایی مرکب، اطلاع کولبک لیب لر، زیر نمونه گیری پنجره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استنباط درستنمایی مرکب و ملاک انتخاب مدل در مدلهای پارامتر مبنا
%A باغیشنی, حسین
%A طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2007

[Download]