دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی , 2008-04-21

Title : ( ارزیابی نقش آموزش در برقراری درازمدت بازتاب شیار نگاری در گوسفند توسط رادیوگرافی با ماده حاجب )

Authors: احراری خوافی، محمدسعید , Kamran Sharifi , سروری سارنگ , Mehrdad Mohri ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله به نحوه ی ارزیابی رادیوگرافیک برقراری بازتاب شیار نگاری در گوسفند پس از

Keywords

, Reticular groove reflex, radiography, conditioning
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008953,
author = {احراری خوافی، محمدسعید and Sharifi, Kamran and سروری سارنگ and Mohri, Mehrdad},
title = {ارزیابی نقش آموزش در برقراری درازمدت بازتاب شیار نگاری در گوسفند توسط رادیوگرافی با ماده حاجب},
booktitle = {دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {Reticular groove reflex; radiography; conditioning},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نقش آموزش در برقراری درازمدت بازتاب شیار نگاری در گوسفند توسط رادیوگرافی با ماده حاجب
%A احراری خوافی، محمدسعید
%A Sharifi, Kamran
%A سروری سارنگ
%A Mohri, Mehrdad
%J دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی
%D 2008

[Download]