علوم زمین, ( ISI ), سال (2007-4)

عنوان : ( نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , احمد شمیرانی , علی اصغر آریایی , محمد حسین آدابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی

کلمات کلیدی

, کپه داغ, ماستریشتین, سازند نیزار, دیرینه خاک, رمپ کربناتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008968,
author = {وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and احمد شمیرانی and علی اصغر آریایی and محمد حسین آدابی},
title = {نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی},
journal = {علوم زمین},
year = {2007},
month = {April},
issn = {1023-7429},
keywords = {کپه داغ; ماستریشتین; سازند نیزار; دیرینه خاک; رمپ کربناتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A احمد شمیرانی
%A علی اصغر آریایی
%A محمد حسین آدابی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2007

[Download]