علوم دانشگاه تهران, دوره (34), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (25-40)

عنوان : ( چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی )

نویسندگان: علیرضا عاشوری , محمود رضا مجیدی فرد , محمد وحیدی نیا , احمد رئوفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیف‌های رسوبی ژوراسیک پسین در غرب رشته کوههای بینالود با ستبرای زیاد رخنمون دارند. این سنگ‌ها بیشتر شامل سنگ آهک، مارن و سنگ آهک‌های مارنی می‌باشند. چینه شناسی و فسیل شناسی این سنگ‌ها در دو برش دهنه حیدری با ستبرای 554 متر و بجنو با ستبرای 594 متر مورد مطالعه قرار گرفته و به سه بخش تقسیم و توصیف شده‌اند. در هر دو برش، ردیف‌های مذکور با مجموعه ای آواری آغاز شده که به صورت هم شیب بر روی سازند کشف رود قرار گرفته‌اند، این ردیف‌ها در مرز بالائی به صورت هم شیب و تدریجی توسط سنگ آهک‌های نخودی رنگ و ضخیم لایه سازند مزدوران پوشیده می‌شوند. مطالعه زیای آمونیتی موجود، منجر به شناسائی 16 جنس و 48 گونه گردیده است که از زیای موجود 7 جنس و 35 گونه از خانواده Perisphinctidae بوده و 12 گونه از آن برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شوند. بر مبنای مجموعه فسیلی موجود 7 زون زیستی آمونیتی تشخیص داده شده که حاکی از سن آکسفوردین پسین – کیمریجین برای مجموعه مورد مطالعه است. زیای آمونیتی مطالعه شده، با سنگ‌های ژوراسیک در سایر نقاط ایران و مناطق حاشیه ای مدیترانه ارتباط نزدیکی را نشان می‌دهد..

کلمات کلیدی

, بینالود, دهنه حیدری, بجنو, زیست چینه شناسی, سنگ چینه شناسی, ژوراسیک, آمونیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008971,
author = {عاشوری, علیرضا and محمود رضا مجیدی فرد and وحیدی نیا, محمد and رئوفیان, احمد},
title = {چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {34},
number = {2},
month = {December},
issn = {1016-1058},
pages = {25--40},
numpages = {15},
keywords = {بینالود; دهنه حیدری; بجنو; زیست چینه شناسی; سنگ چینه شناسی; ژوراسیک; آمونیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی
%A عاشوری, علیرضا
%A محمود رضا مجیدی فرد
%A وحیدی نیا, محمد
%A رئوفیان, احمد
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2008

[Download]