ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2003-05-05

عنوان : ( مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , تی ام رابرتز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مقاومت کمانشی و نهایی تیر ورقها تحت اثر خمش، برش ، بارهای موضعی و اندر کنش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در تعیین مقاومت کمانشی، جان تیر ورق به صورت یک صفحه مستطیل شکل با تکیه گاههای ساده تحت اثر ترکیبهای مختلف بارگذاری در نظر گرفته شده است. بررسی فوق بر مبنای تحلیل عددی معادله انرژی انجام یافته و در آن تغییر شکل کمانشی به صورت یک سری مضاعف سینوسی فوریه فرض گردیده و تنشهای غشایی طوری انتخاب شده اند که در روابط تعادل صدق نمایند. در بررسی مقاومت نهایی تیر ورقها از نتایج آزمایشگاهی و راه حلهای مبتنی بر ساز و کارهای کشسان- مومسان بهره گرفته شده است. بر اساس تحقیقات حاضر، مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف به صورت روابط اندر کنش پیشنهاد شده که با اطلاعات موجود و آزمایشهای انجام یافته ،سازگاری مناسبی دارد

کلمات کلیدی

, تیر ورق, مقاومت کمانشی, مقاومت نهایی, اندر کنش خمش, برش و بارهای موضعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008981,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and تی ام رابرتز},
title = {مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف},
booktitle = {ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2003},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تیر ورق، مقاومت کمانشی، مقاومت نهایی، اندر کنش خمش، برش و بارهای موضعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A تی ام رابرتز
%J ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2003

[Download]