اولین کنگره ملی مهندسی عمران , 2004-05-09

عنوان : ( بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت برشی تیرورقها با توجه به نظریه‌های باسلر و پورتر که به ترتیب مبنای آیین‌نامه‌های AISC و BS5950 قرار گرفته است، تعیین می‌گردد. بر طبق نظریه‌های فوق، مقاومت برشی نهایی تیرورقها شامل دو بخش کمانشی و پس‌کمانشی می‌باشد. اگر چه مقاومت برشی ارائه شده توسط نظریه‌های فوق با نتایج تجربی سازگاری خوبی دارند، اما بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر شامل محاسبه مقاومت کمانشی و مقاومت نهایی برشی تیرورقها به کمک نرم‌افزارANSYS و مقایسه با نتایج آزمایشهای موجود، نشان می‌دهد که این نظریه‌ها اغلب مقاومت کمانشی را کمتر و مقاومت پس‌کمانشی را بیشتر در نظر می‌گیرند که این به ترتیب ناشی از کم در نظر گرفتن صلبیت اتصال بال به جان از یکسو و عدم محاسبه اثرات تنشهای ناشی از خمش خارج از صفحه از دیگر سو می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مقاومت برشی, تیرورق, آنالیز اجزای محدو د , نظریه باسلر و پورتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008983,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها},
booktitle = {اولین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقاومت برشی، تیرورق، آنالیز اجزای محدو د ، نظریه باسلر و پورتر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J اولین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2004

[Download]