تولید گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-12) , صفحات (99-116)

عنوان : ( ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی )

نویسندگان: بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ب همنظور ارزیابی پتانسیل عملکرد ماده خشک در ارزن مرواریدی ، یک مدل مکانیستیک ساده تدوین شد . پارامترهای مورد نیا ز برای ساخت این مدل از یک سری آزمایش های مزرعه ای، آزمای شهای انجام شده در محیط های کنترل شده و داده های واقعی ب ه دست آمده از 86 مزرعه ارزن در چهار منطقه محاسبه شدند . مهمترین فر آیندهای شبیه سازی در مد ل های موجود عبارت بودند از : فنولوژی (ب هعنوان تابعی از د ما و فتوپریود )، توسعه بر گ ها (ب ه عنوان تابعی از میزان ماده خشک اختصاص یافته به بر گ ها در هر روز و سطح برگ ویژه گیاه )، و بیوماس تجمعی در گیاه (ب ه عنوان تابعی از تابش جذب شده و کارایی مصرف نور ). این مدل تغییرات روزانه متغیرهای وضعیت را براساس گام زمانی روزان ه شبی هسازی نمود. آزمون مدل نیز با مقایسه مقادیر شبی ه سازی شده روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی با مقادیر واقعی ثبت شده انجام شد . جذر انحراف مربع میانگی ن ها محاسبه شده برای مقادیر واقعی و شبیه سازی شده روز تا گلدهی نشان داد که روز تا (RMSD) گلدهی شبی ه سازی شد ه توسط مدل برای اولین و آخرین محدوده تاری خهای کاشت به ترتیب ب ه میزان 3 روز از میانگین فاصله داشتند. ضرایب تبیین حاصل از خط 1:1 عملکرد ماده خشک / 2/61 وشبی هسازی شده در مقابل عملکرد ماده خشک مشاهده شده نشان داد که در تمام موارد، عملکرد شبی هسازی شده مطاب قت خوبی با عملکرد مشاهده شده دارد . اگرچه در تمامی موارد تقریبا در دو سوم انتهایی فصل رشد مقدار تولید ماده خشک بیش از مقادیر واقعی تخمین زده شد، اما مقادیر جذر 0 برای تاری خ های کا شت اول و دوم ) نیز مبین دقت قابل قب ول این / 0 و 74 / میانگین مربعات خطا ( 6 در این تحقیق، به نقاط قوت و ضعف .(R2= 0/ مدل د ر ارزیابی ماده خشک ارزن مرواریدی بود ( 98 مدل نیز اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, ارزن مرواریدی, مدل شبی هسازی, ماده خشک, فنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009005,
author = {کامکار, بهنام and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-739X},
pages = {99--116},
numpages = {17},
keywords = {ارزن مرواریدی، مدل شبی هسازی، ماده خشک، فنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی
%A کامکار, بهنام
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2008

[Download]