تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (40), سال (2008-2) , صفحات (34-67)

عنوان : ( بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که زبان کردی جز زبانهای ایرانی محسوب می شود بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان نزدیکی و میزان تأثیرپذیری آن را از زبانهای ایرانی، به خصوص زبان فارسی مشاتم دهد. در این مقاله نشان داده می شود که آواهای گویش کرمانجی خراسان از کدام زبان گرفته شده است؛ در صورتی که از زبانهای ایرانی باشد نمونه های فارسی باستان و اوستایی آن ذکر شده است.

کلمات کلیدی

, زبان کردی, گویش کرمانجی, زبان ایرانی, آوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009020,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {40},
number = {40},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {34--67},
numpages = {33},
keywords = {زبان کردی، گویش کرمانجی، زبان ایرانی، آوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]