نامه فرهنگستان, Year (2001-2) , Pages (123-143)

Title : ( جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری )

Authors: Hosein Ali Mostafavi Gero ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با آن که در قرن بیستم زبان دری افغانستان توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و میان گویش های موجود در پیوستار زبان های خوشاوند فارسی، تاجیکی و دری کمتر از همه گویش های این زبان بررسی و مطالعه شده است. حتی، در منطقه ای که زبان دری رواج دارد، مطالعات ایران شناسان پیش از همه، بر گویش پایتخت یعنی کابلی متمرکز شده است که می توان برای ن.وونه به آثار بوگدانوف، ر. فرهادی، ت. ن. پاخلینا و غیره اشاره کرد. علاوه بر گویش کابل، گویش های هزاره ای نیز در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفت و محموعة آثار و .آ. افیموف و دیگران بدان اختصاص دارد.

Keywords

, زبان دری, زبان های خویشاوندی؛ گویش کابلی, ایران شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009029,
author = {Mostafavi Gero, Hosein Ali},
title = {جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2001},
month = {February},
issn = {1025-0832},
pages = {123--143},
numpages = {20},
keywords = {زبان دری، زبان های خویشاوندی؛ گویش کابلی، ایران شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری
%A Mostafavi Gero, Hosein Ali
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2001

[Download]