نامه فرهنگستان, Year (2001-5) , Pages (148-159)

Title : ( زردشت و اسکینی ها )

Authors: Hosein Ali Mostafavi Gero ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

شخصیت و فعالیت زردشت خمیرمایة افسانه ها قرار گرفت و زندگی نامه خیالی جدیدی از او ساخته شد که در آن به سختی می توان به واقعیت تاریخی ولو اندک دست یافت. این سیمای افسانه ای هم در اوستای متآخر و هم در متون پهلوی زردشتی مشهود است.

Keywords

, گاهان و اوستای متأخر, سخنان زردشت, اساطیر دینی و عبادی, , اصطلاحات دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009032,
author = {Mostafavi Gero, Hosein Ali},
title = {زردشت و اسکینی ها},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2001},
month = {May},
issn = {1025-0832},
pages = {148--159},
numpages = {11},
keywords = {گاهان و اوستای متأخر، سخنان زردشت، اساطیر دینی و عبادی، ، اصطلاحات دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زردشت و اسکینی ها
%A Mostafavi Gero, Hosein Ali
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2001

[Download]