دانش و توسعه, دوره (15), شماره (22), سال (2008-4) , صفحات (29-55)

عنوان : ( تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمدعلی فلاحی , سپیده توکلی قوچانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جزء روند بلند مدت نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی تغییر چذیری نسبی و چایداری آن ها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384بر اساس داده های سالنه اقتصاد ایران می باشد. بر خی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغییرهایی نظیر مصرف سرمایه گذاری و صادرات متغییرهایی هم زمان و هم جهت با ادورا تجاری مشخص شدند اما متغیرهای واردات صادرات نفت و گاز صادرات غیرنفتی هزینه های دولت سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای چیشرو برای اقتصاد ایران می باشد. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیرپولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار تجاری است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.

کلمات کلیدی

, ادوار تجاری , فیلتر هادریک پرسکات , حقایق آشکار شده , اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009035,
author = {هوشمند, محمود and فلاحی, محمدعلی and توکلی قوچانی, سپیده},
title = {تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {22},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {29--55},
numpages = {26},
keywords = {ادوار تجاری - فیلتر هادریک پرسکات - حقایق آشکار شده - اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات
%A هوشمند, محمود
%A فلاحی, محمدعلی
%A توکلی قوچانی, سپیده
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]