دانش و توسعه, سال (2005-6)

عنوان : ( تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان )

نویسندگان: لطفعلی آذری , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی ...

کلمات کلیدی

صنعت/ تاکسونومی عددی/ تحلیل عاملی / کدهای ISIC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009044,
author = {آذری, لطفعلی and هوشمند, محمود},
title = {تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2005},
month = {June},
issn = {2008-1456},
keywords = {صنعت/ تاکسونومی عددی/ تحلیل عاملی / کدهای ISIC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان
%A آذری, لطفعلی
%A هوشمند, محمود
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2005

[Download]