اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های )

نویسندگان: ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در بسیاری از نواحی دنیا مخصوصا در نواحی خشک و نیمه خشک تنش شوری یکی از عوامل مهم در کاهش محصولات گیاهی است.گوجه فرنگی از محصولات مهم زراعی است که مقاومت نسبی به شوری دارد(1/6 >EC>3/1 ) ولی در محیط شور رشد گیاه و تولید گیاه به طور چشمگیری کاهش می یابد . به منظور بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. گیاهان گوجه فرنگی واریته موبیل در محلول غذایی هوگلند بصورت هیدرو پونیک کشت شدند. سطوح شوری شامل محلول هایی با هدایت الکتریکی 0، 8 ، 10، 12، 14 دسی زمینس بر متر بود و از نمک های کلرید و سولفات کلسیم با غلظت 5mM به عنوان منبع کلسیم استفاده شد . بخش هوایی و ریشه گیاه پس از 8 هفته برداشت شدند و وزن خشک ریشه و بخش هوایی ، ارتفاع گیاه ، سطح برگ و پایداری غشاء مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش شوری متغیر های رشد و همچنین پایداری غشاء سلول های برگ بطور معنی داری کاهش می یابند . بعلاوه تیمار با کلسیم بویژه سولفات کلسیم در شوری 10 دسی زمینس بر متر و بالاتر از آن تاثیر مثبتی در بهبود آسیب های ناشی از شوری نشان دادند . کلسیم با پیوند گروه های فسفات و کربوکسیل فسفو لیپید هاو پروتئین ها در سطوح غشاء باعث پایداری آن می شود . همچنین حضور کلسیم در محیط و افزایش جذب آن موجب کاهش جذب Na+ و کاهش سمیت آن و در نتیجه افزایش رشد گیاه می شود .

کلمات کلیدی

, تنش شوری , پایداری غشاء , سولفات کلسیم , کلرید کلسیم , گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009051,
author = {مختاری, ایران and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های},
booktitle = {اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی},
year = {2008},
location = {دانشگاه پیام نور تالش, ايران},
keywords = {تنش شوری - پایداری غشاء - سولفات کلسیم - کلرید کلسیم - گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های
%A مختاری, ایران
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی
%D 2008

[Download]