اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) )

نویسندگان: ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی گوجه فرنگی Lycopersicon esculentom.v.mobile آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد در این آزمایش غلظتهای مختلف نمک با هدایت الکتریکی (12،10،8،6،4،2،0) دسی زیمنس برمتر و از غلظت های کلرید کلسیم 5 و 10 میلی مولار بعنوان منبع کلسیم استفاده شد. کشت بذر ها در پتری ها انجام شد و بذور جوانه زده در روزهای چهارم، ششم و هشتم شمارش شدند و درصد و سرعت جوانه زنی محاسبه شد. همچنین در روزهشتم گیاهچه ها برداشت وصفات، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد به طور کلی با افزایش شوری درصد جوانه زنی به صورت معنی داری(p≤0/001) کاهش می یابد و این کاهش در تمام دوره آزمایش مشاهده شد. در روز چهارم و ششم تفاوت شدیدی از نظر درصد جوانه زنی بین سطوح شوری مشاهده شد و این تفاوت در روز هشتم کاهش پیداکرد همچنین سرعت جوانه زنی با افزایش شوری به طور معنی داری کاهش یافت. سایر پارامتر های اندازگیری شده شامل طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه با افزایش شوری کاهش معنی دار یافت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشاهدات نشان داد کلرید کلسیم تاثیر معنی داری بر بهبود آسیبهای ناشی از تنش شوری دارد. در تمام سطوح شوری حضور کلسیم باعث شد که صفات مربوط به جوانه زنی به صورت معنی داری نسبت به شاهد(p≤0/001) بهبود یابند.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, جوانه زنی, سولفات کلسیم, کلرید کلسیم, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009054,
author = {مختاری, ایران and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L)},
booktitle = {اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی},
year = {2008},
location = {دانشگاه پیام نور تالش, ايران},
keywords = {تنش شوری، جوانه زنی، سولفات کلسیم، کلرید کلسیم، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L)
%A مختاری, ایران
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی
%D 2008

[Download]