پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, سال (2006-10)

عنوان : ( توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی )

نویسندگان: لطفعلی آذری , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009055,
author = {آذری, لطفعلی and هوشمند, محمود},
title = {توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2006},
month = {October},
issn = {1735-0298},
keywords = {تحقیق و پژوهش/ رشد اقتصادی / توسعه دانایی/ عملکرد اقتصادی/ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی
%A آذری, لطفعلی
%A هوشمند, محمود
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2006

[Download]