علوم کشاورزی ایران, دوره (38), شماره (1), سال (2008-2) , صفحات (79-85)

عنوان : ( اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum )

نویسندگان: الهام عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , منصوره سادات شریفی نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزن از جمله گیاهان زراعی باستانی محسوب میشود که بصورت روزافزون در معرض فراموشی اشت......

کلمات کلیدی

, ارزن پرسو, ارزن مورواریدی, ارزن دم روباهی, تنش شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009078,
author = {عزیزی, الهام and رضوانی مقدم, پرویز and منصوره سادات شریفی نوری},
title = {اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2008},
volume = {38},
number = {1},
month = {February},
issn = {5652-1017},
pages = {79--85},
numpages = {6},
keywords = {ارزن پرسو، ارزن مورواریدی، ارزن دم روباهی، تنش شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum
%A عزیزی, الهام
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A منصوره سادات شریفی نوری
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2008

[Download]