دومین همایش ملی علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذور علفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ )

نویسندگان: نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , ایزدی دربندی (دانشجو) ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دماهای کاردینال علفهای هرز سلمه ( Chenopodium album ) ، خرفه ( Portulaca oleracea ) وعلف خرچنگ (Digitaria sanguinalis) و امکان پیش بینی زمان ظهور آنها در مزرعه، آزمایشی با طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 به اجرا در آمد. بذرها علفهای هرز تحت تیمارهای دمایی ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد در دستگاه جوانه زنی با رطوبت نسبی 50 درصد و روشنایی کامل به مدت 14 روز قرار گرفتند . بذرها جوانه زده هر روز شمارش شدند و سپس سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی محاسبه و نمودار دماهای کاردینال جوانه زنی علفهای هرز فوق ترسیم شد. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر درجه حرارت برروی سرعت و درصد جوانه‌زنی بذرها هر سه گونه، معنی‌دار بود. دماهای کاردینال شامل دمای پایه (Tb) ، دمای بهینه (To) و دمای بیشینه (Tc) برای علف خرچنگ به ترتیب 16/14 ،6/25 و3/41 ، برای گیاه سلمه به ترتیب 4، 5/29 و 3/43 درجه سانتی گراد و برای گیاه خرفه به ترتیب 8/11 ، 35 و 3/49 درجه سانتی گراد می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که علفهای هرز به دلیل اختلافات فیزیولوژیکی و در نتیجه سرعت رشد اولیه متفاوت دارای اوج جوانه زنی متفاوتی می‌باشند و بسته به زمان، قدرت استقرار آنها متفاوت است.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دماهای کاردینال, سلمه, خرفه, علف خرچنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009079,
author = {پورطوسی, نرگس and راشدمحصل, محمدحسن and ایزدی دربندی (دانشجو)},
title = {بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذور علفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ},
booktitle = {دومین همایش ملی علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوانه زنی، دماهای کاردینال، سلمه، خرفه، علف خرچنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذور علفهای هرز خرفه ، سلمه و علف خرچنگ
%A پورطوسی, نرگس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ایزدی دربندی (دانشجو)
%J دومین همایش ملی علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]