پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (303-313)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , زینت برومند رضازاده , علی اصغر محمدآبادی , علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و درصد روغن دانه گیاه کرچک مطالعه ای در سال زراعی 83-82 با .......

کلمات کلیدی

, کرچک, تاریخ کاشت, کود, عملکرد دانه و در صد روغن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009082,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and برومند رضازاده, زینت and محمدآبادی, علی اصغر and شریف, علی},
title = {اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {303--313},
numpages = {10},
keywords = {کرچک، تاریخ کاشت، کود، عملکرد دانه و در صد روغن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A برومند رضازاده, زینت
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A شریف, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]