پاژ, دوره (1), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (265-280)

عنوان : ( رود سرود گوسانی رودکی )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رود سرود گوسانی رودکی

کلمات کلیدی

رودکی گوسانی مولیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009083,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {رود سرود گوسانی رودکی},
journal = {پاژ},
year = {2008},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0039},
pages = {265--280},
numpages = {15},
keywords = {رودکی گوسانی مولیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رود سرود گوسانی رودکی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J پاژ
%@ ****-0039
%D 2008

[Download]