پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (315-325)

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , رضا صادقی ثمرجان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات تاریخ های کاشت و رژیمهای آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملکرد یک رقم نخود(رقم 3279 ILC)، آزمایشی در سال زراعی 81 _ 1380 در مزرعه آموزشی تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی شهید رجائی نیشابور اجرا شد . آزمایش مورد نظربصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکراراجراء شد. کرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری (عدم آبیاری در طول فصل رشد (رژیم دیم) ، یک بار آبیاری بهاره (اول گلدهی ) ، دو بار آبیاری بهاره ( شروع گلدهی و 50% گلدهی ) و فاریاب) و کرتهای فرعی دارای چهار تاریخ کاشت ( پائیزه ، انتظاری ، بهاره و تاخیری ) منظور شدند . در این آزمایش کشت تاخیری با رژیمهای آبی دیم, یک بار آبیاری بهاره و دو بار آبیاری بهاره خشک شدند و فقط کشت تاخیری با رژیم آبی فاریاب باقی ماند .بر اساس نتایج حاصله افزایش آب آبیاری توانست ارتفاع بوته ، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین ، فاصله بین گره ها ، تعداد گره, تعداد ساقه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد غلافهای دو دانه ای،یک دانه ای و پوک ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته ، وزن صد دانه و عملکرد را افزایش دهد . با افزایش طول دوره رشد ، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین ، تعداد گره ، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای ( دو دانه ای و پوک ) ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه دربوته افزایش یافت . در این میان کشت پائیزه بالاترین عملکرد را نسبت به تاریخهای کاشت دیگر داشت و کشت تاخیری نسبت به کشت انتظاری و بهاره دارای عملکرد بیشتری بود. گیاهان کشت پائیزه با رژیم آبی فاریاب نسبت به سایر تاریخهای کاشت و رژیمهای آبی از ارتفاع بوته، تعداد گره ، تعداد ساقه ، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یک دانه ای و پوک ، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیشتری برخورداربودند. کشت بهاره با رژیم آبی دیم به علت کوتاه شدن دوره رشد و کاهش آب قابل دسترس دارای ارتفاع بوته، تعداد گره ، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یک دانه ای ، تعداد دانه در بوته، وزن دانه ، وزن صد دانه و عملکرد کمتری بود

کلمات کلیدی

, نخود, تاریخ کاشت, رژیم آبیاری, عملکرد, اجزاء عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009092,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and رضا صادقی ثمرجان},
title = {بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {315--325},
numpages = {10},
keywords = {نخود، تاریخ کاشت، رژیم آبیاری، عملکرد، اجزاء عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A رضا صادقی ثمرجان
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]