علوم محیطی, دوره (4), شماره (3), سال (2008-2) , صفحات (61-68)

عنوان : ( ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان )

نویسندگان: عبدالمجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زیستی که یکی از ضرورت های کشاورزی پایدار به شمار می رود، قادر به تامین گونه هایی است که می توانند کارکردهای گوناگونی در کشت بوم مانند تامین دشمن طبیعی برای کنترل زیستی یا ژن های مسوول افزایش مقاومت گیاهان زراعی به تنش های زنده و غیر زنده داشته باشند. بهبود تنوع زیستی با وارد کردن گونه های زراعی که کارکردهایی مشابه نهاده های برون مزرعه ای دارند، وابستگی کشت بوم را کاهش و خوداتکایی و پایداری آن را افزایش می دهد. به منظور ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی یک سامانه کشاورزی با تناوب گندم - پنبه و اثرات آن بر پایداری بوم شناختی، مطالعه ای در سال 1383 در استان خراسان به انجام رسید. سنجه های کشاورزی زیستی شامل کشت گیاهان زراعی دیگر (غیر از گندم و پنبه)، کشت بقولات علوفه ای، کاربرد کود سبز و حضور و تنوع دام در کشت بوم بود. داده ها با استفاده از 518 پرسش نامه از شهرستان نیشابور، بردسکن و فردوس جمع آوری گردید. نتایج نشان داد فقط 7.9 و 1.4 درصد کشاورزان به ترتیب از بقولات علوفه ای و کود سبز در کشت بوم های خود استفاده می کنند. 78 درصد کشاورزان حداقل یک گونه زراعی دیگر غیر از گندم و پنبه کشت می کردند. 47.5 درصد کشاورزان از یک نوع یا بیشتر دام در همبستگی مثبت معنی دار بین سنجه های تنوع زیستی کشاورزی و پایداری بوم شناختی سامانه های کشاورزی مورد مطالعه بود.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی کشاورزی, پایداری, بقولات علوفه ای, دام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009106,
author = {مهدوی دامغانی, عبدالمجید and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان},
journal = {علوم محیطی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-1324},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {تنوع زیستی کشاورزی، پایداری، بقولات علوفه ای، دام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان
%A مهدوی دامغانی, عبدالمجید
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2008

[Download]