اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین )

نویسندگان: زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات اخیر نشان داده اند که سلولهای بنیادی مزانشیمی که از مغز استخوان به دست می آیند نه تنها به تبارهای مزودرمی بلکه به سایر تبارهای سلولی تمایز می یابند. بنابراین امکان تولید سلولهای مولد انسولین از این سلولهای بنیادی وجود خواهد داشت. در مطالعه حاضر از قابلیت خودترمیمی پانکراس جهت ایجاد سلولهای مولد انسولین استفاده گردید. به طوریکه دو روز بعد از قطع 60% پانکراس از باقیمانده آن عصاره تهیه گردید و این عصاره با دو غلظت متفاوت در اختیار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو برابر کردن غلظت عصاره پانکراس باعث افزایش تولید دستجات خوشه انگوری که مشابه جزایر لانگرهانس پانکراس می باشند گردید. سلول های تمایز یافته برای رنگ آلدهید فوشین که اختصاصی سلولهای مولد انسولین می باشد نیز مثبت بودند. نتایج نشان داد که تیمار سلولهای بنیادی مزانشیمی با عصاره پانکراس باعث تمایز این سلول ها به سلولهای مولد انسولین می شود که این سلولها می توانند منبع مناسبی برای درمان دیابت باشند.

کلمات کلیدی

, سلولهای بنیادی مزانشیمی, تمایز, سلولهای مولد انسولین, پانکراتکتومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009117,
author = {نشاطی, زینب and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and مقیمی, علی},
title = {تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سلولهای بنیادی مزانشیمی، تمایز، سلولهای مولد انسولین، پانکراتکتومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین
%A نشاطی, زینب
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقیمی, علی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]