اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین )

نویسندگان: فاطمه بهنام رسولی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , وجیهه نشاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان متعلق به جنس رازیانه (Ferula)، که در کشورهای آسیایی همچون ایران پراکنده شده اند، به عنوان منبع غنی ترکیبات زیست فعال گوناگون مانند مشتقات سس کوئی ترپنی شناخته شده اند mogoltacin، conferone و feselol سه ترکیب سس کوئی ترپن کومارینی هستند که با استفاده از کروماتوگرافی ستونی از میوه گیاه Ferula badrakema استخراج و ساختار شیمیایی آن ها با کمک NMR یک و دو بعدی تعیین گردید. سیس پلاتین نوعی داروی ضد سرطان است که با اتصال به رشته DNA مانع ساخت RNA و پروتئین در سلولهای سرطانی می گردد. سلول های TCC نوعی سلول کارسینومای مثانه هستند که نسبت به داروی سیس پلاتین مقاومت نشان می دهند. در پژوهش حاضر اثرات mogoltacin، conferone و feselol بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید. بررسی ها نشان داد که سه ترکیب مذکور در غلظت های 16، 32، 64، 128، 200 و حتی µg/ml 600 فاقد اثرات سمی بر سلول های TCC بودند. به منظور مطالعه اثر این ترکیبات بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین، غلظت های ترکیبی گوناگونی از mogoltacin+سیس پلاتین، conferone+سیس پلاتین و feselol+سیس پلاتین بر سلول های اثر داده شد و میزان مرگ و میر سلول ها طی 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار سلول ها با استفاده از روش سنجش MTT بررسی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مرگ و میر سلولی 48 ساعت پس از تیمار سلول ها با غلظت µg/ml 32 ماده mogoltacin+µg/ml 1 داروی سیس پلاتین حاصل گشت بطوری که mogoltacin میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین را 3/45% افزایش داد. این در حالی است که تیمار ترکیبی سلول ها با غلظت µg/ml 32 ماده conferone+µg/ml 1 داروی سیس پلاتین و غلظت µg/ml 32 ماده feselol+µg/ml 1 داروی سیس پلاتین به ترتیب منجر به افزایش 3/36% و 7/36% داروی سیس پلاتین گردید.

کلمات کلیدی

, mogoltacin, conferone, feselol, سلول های TCC, سمیت سلولی, سیس پلاتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009121,
author = {بهنام رسولی, فاطمه and مقدم متین, مریم and مهرداد ایرانشاهی and بهرامی, احمدرضا and سمانه ملازاده and وجیهه نشاطی},
title = {مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {mogoltacin، conferone، feselol، سلول های TCC، سمیت سلولی، سیس پلاتین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A مقدم متین, مریم
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهرامی, احمدرضا
%A سمانه ملازاده
%A وجیهه نشاطی
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]