یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

Title : ( Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human Transitional cell carcinoma )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , zeinab neshati ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human TCC

Keywords

Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human TCC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009150,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Moghaddam Matin, Maryam and مهرداد ایرانشاهی and Bahrami, Ahmad Reza and Neshati, Zeinab},
title = {Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human Transitional cell carcinoma},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, IRAN},
keywords = {Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human TCC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human Transitional cell carcinoma
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A مهرداد ایرانشاهی
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Neshati, Zeinab
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]