پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (383-394)

عنوان : ( مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , آسیه سیاه مرگویی , جاوید قرخلو , مهدی راستگو , علیرضا قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند

کلمات کلیدی

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009165,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سیاه مرگویی, آسیه and جاوید قرخلو and راستگو, مهدی and علیرضا قائمی},
title = {مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {383--394},
numpages = {11},
keywords = {مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A جاوید قرخلو
%A راستگو, مهدی
%A علیرضا قائمی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]