اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور )

نویسندگان: فا طمه رونقی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتوتکنو لوژی در کشور

کلمات کلیدی

, سیتو تکنو لوژی, توسعه کلان, راهکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009166,
author = {فا طمه رونقی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیتو تکنو لوژی- توسعه کلان- راهکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور
%A فا طمه رونقی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]