پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (395-404)

عنوان : ( بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره

کلمات کلیدی

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009167,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and عزیزی, الهام and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {395--404},
numpages = {9},
keywords = {بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A عزیزی, الهام
%A خزاعی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]