پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (471-485)

عنوان : ( ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی )

نویسندگان: شهرام نوروززاده , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مجید عباسپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

کلمات کلیدی

, ارزیابی تنوع گونه‌ای, کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی, جنوبی و رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009169,
author = {نوروززاده, شهرام and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and مجید عباسپور},
title = {ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {471--485},
numpages = {14},
keywords = {ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی
%A نوروززاده, شهرام
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A مجید عباسپور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2009

[Download]