دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02

عنوان : ( آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری شدت کل میدان مغناطیسی با مجموع 10 خط بر داشت در 300 نقطه در تک 1 ، 2 و 3 از کانسار ماسیو سولفید پلی متال تکنار آنومالی های بسیار مشخصی را روی کانی سازی آشکار در تک 1 و2 نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, حساسیت مغناطیسی, مگنتومتری, پلی متال, ماسیو سولفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009178,
author = {کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری},
booktitle = {دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2005},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {حساسیت مغناطیسی، مگنتومتری، پلی متال، ماسیو سولفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکار سازی زونهای کانی سازی ماسیو سولفید تکنار با کار برد حساسیت مغناطیسی و مگنتومتری
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2005

[Download]