یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

Title : ( The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin

Keywords

The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009182,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Moghaddam Matin, Maryam and مهرداد ایرانشاهی and Bahrami, Ahmad Reza and Behnam Rassouli, Morteza},
title = {The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, IRAN},
keywords = {The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A مهرداد ایرانشاهی
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Behnam Rassouli, Morteza
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]