یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

Title : ( The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin

Keywords

The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009182,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Moghaddam Matin, Maryam and مهرداد ایرانشاهی and Bahrami, Ahmad Reza and Behnam Rassouli, Morteza},
title = {The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, IRAN},
keywords = {The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A مهرداد ایرانشاهی
%A Bahrami, Ahmad Reza
%A Behnam Rassouli, Morteza
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]