دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

عنوان : ( بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری )

نویسندگان: بی بی صفیه اکبری راد , راضیه جلال , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری.

کلمات کلیدی

, ررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009204,
author = {اکبری راد, بی بی صفیه and جلال, راضیه and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری},
booktitle = {دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae; Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری
%A اکبری راد, بی بی صفیه
%A جلال, راضیه
%A مقدم متین, مریم
%J دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران
%D 2008

[Download]