اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-14

عنوان : ( کاربرد تکنیک Dissociation of cell به منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک )

نویسندگان: محمد علی مرتضوی , وحیده قرآنی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد تکنیک Dissociation of cellبه منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک

کلمات کلیدی

, تکنیک جدا سا زی سلولی , اسپرماتوژنز, مارمولگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009258,
author = {محمد علی مرتضوی and وحیده قرآنی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {کاربرد تکنیک Dissociation of cell به منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تکنیک جدا سا زی سلولی - اسپرماتوژنز- مارمولگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تکنیک Dissociation of cell به منظور مطا لعه فرآیند اسپر ما توژنز در مارمولک
%A محمد علی مرتضوی
%A وحیده قرآنی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]