اولین گنگره سیتو تکنو لوزی , 2008-11-11

عنوان : ( مطا لعه فرا ساختار اسپرماتوزوئید در توتیایی دریایی )

نویسندگان: زهره حقیقت خزاعی , ناصر مهدوی شهری , سمانه کرم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطا لعه فرا ساختار اسپرماتوزوئید در توتیایی دریایی

کلمات کلیدی

, تو تیایی دریایی, اسپر ماتوزوئد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009274,
author = {زهره حقیقت خزاعی and مهدوی شهری, ناصر and سمانه کرم زاده},
title = {مطا لعه فرا ساختار اسپرماتوزوئید در توتیایی دریایی},
booktitle = {اولین گنگره سیتو تکنو لوزی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تو تیایی دریایی- اسپر ماتوزوئد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطا لعه فرا ساختار اسپرماتوزوئید در توتیایی دریایی
%A زهره حقیقت خزاعی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A سمانه کرم زاده
%J اولین گنگره سیتو تکنو لوزی
%D 2008

[Download]