اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی )

نویسندگان: آذرنوش جعفری , محمد فارسی , مریم بهروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Dianthus از خانواده Caryophylllaceae دارای بیش از 300 گونه در جهان می باشد. این جنس به لحاظ داشتن گونه های زینتی و تنوع در سطح پلوئیدی و تنوع در فرم، شکل و اندازه گل حائز اهمیت می باشد. این جنس در خراسان رضوی دارای سه گونه وحشی به نامهای D. crinithus ، D. binaludensis ، و D. polylepis می باشد. هدف از این تحقیق مطالعه سیستماتیکی گونه های این جنس از طریق تهیه فرمول کاریوتایپ و بررسی خویشاوندی بین جمعیت های این گونه ها است. مطالعات ما نشان داد که سطح پلوئیدی در این جمعیتها به صورت دیپلوئیدی و تتراپلوئیدی می باشد. گونه های D. binaludensis و D. polylepis با 2n=30 دیپلوئید بوده و گونه D. crinithus با 2n=60 تتراپلوئید می باشد. تجزیه کلاستر نشان داد که دو گونه D. binaludensis و D. polylepis به هم نزدیکتر می باشند.

کلمات کلیدی

, کاریوتایپ, دیپلوئید, تتراپلوئید, Dianthus,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009283,
author = {آذرنوش جعفری and فارسی, محمد and مریم بهروزیان},
title = {مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کاریوتایپ، دیپلوئید، تتراپلوئید، Dianthus; Caryophyllaceae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی
%A آذرنوش جعفری
%A فارسی, محمد
%A مریم بهروزیان
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]