علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-12)

عنوان : ( مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , مصطفی اقابزرگی , محمد فارسی , علی تهرانی فر , جعفر ذوالعلی , مهدی قبولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخت ریشه زایی هنوز یکی از موانع عمده جهت تکثیر گیاهان می‌باشد. استفاده از باکتری خاکزی آگروباکتریوم رایزوژنز در بعضی از گیاهان, این مشکل را مرتفع نموده است. این آزمایش به منظور تحریک ریشه زایی و تولید ریشه‌های تراریخته با استفاده از دو استرین A4 و GMI9534 آگروباکتریوم رایزوژنز و روی سه نوع شاخه (سرشاخه‌های فصل جاری، شاخه های 1 تا 2 ساله و شاخه‌های 5 تا 6 ساله) برخی گیاهان باغی صورت گرفت. آزمایشات بصورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه کاملا تصادفی، با 3 تکرار و در هر تکرار با 15 نمونه و در دو بخش انجام شدند. در بخش اول آزمایشات (in vitro)، ریزقلمه های زرشک بی دانه و گیاهچه های استریل اسطوخودوس تحت تلقیح باکتریایی قرار گرفتند. بخش دوم آزمایشات در گلخانه (in vivo) و با دو نوع تلقیح : اول تلقیح قلمه ها (زرشک بی‌دانه و فیکوس بنجامین) و دوم القاء باکتریایی به روش خوابانیدن هوایی (زرشک بی دانه، رز، رزماری و فیکوس بنجامین) صورت گرفت. ریشه زایی گیاهچه‌های استریل اسطوخودوس در تلقیح با استرین GMI9534 نسبت به استرین A4و شاهد, افزایش معنی‌داری را در سطح 1% نشان داد. در ساقه های خشبی (1 تا 2 ساله) رزماری تلقیح شده به روش خوابانیدن هوایی با استرین GMI9534 نسبت به استرین A4و شاهد افزایش ریشه‌زایی بطور معنی داری در سطح 5% مشاهده شد. ریشه‌زایی قلمه‌های جوان (1 تا 2 ساله) بنجامین و نیز ساقه های جوان (1 تا 2 ساله) بنجامین و ساقه‌های خشبی (1 تا 2 ساله) رز که به روش خوابانیدن هوایی با استرین GMI9534 تلقیح شدند، نسبت به استرین A4 و شاهد افزایش معنی‌داری را در سطح 1% نشان دادند. ماهیت تراریختی ریشه های موئین با استفاده از تکنیک PCR و با تکثیر اختصاصی ژن rolCآگروباکتریوم رایزوژنز روی DNAی استخراج شده از ریشه‌های موئین به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

, آگروباکتریوم رایزوژنز, ریشه زایی, زرشک بیدانه, رز, رزماری, بنجامین, اسطوخودوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009284,
author = {عزیزی ارانی, مجید and اقابزرگی, مصطفی and فارسی, محمد and تهرانی فر, علی and جعفر ذوالعلی and مهدی قبولی},
title = {مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه زایی، زرشک بیدانه، رز، رزماری، بنجامین، اسطوخودوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes
%A عزیزی ارانی, مجید
%A اقابزرگی, مصطفی
%A فارسی, محمد
%A تهرانی فر, علی
%A جعفر ذوالعلی
%A مهدی قبولی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]