بیست و هشتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2006-05-16

عنوان : ( بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , خلیل بهزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب پرس محلول رقیقی محتوی 3-1 درصد مواد جامد است که 80-60 درصد مواد جامد آن را شکر تشکیل میدهد و40-20 درصد آن را نمکها ، کلوئیدها و مواد جامد سوسپانسیون شده تشکیل میدهند. ناخالصی ها در آب پرس منجر به کاهش خلوص عصاره نیشکر خام خواهد شد ضمن اینکه به علت به همراه داشتن شکر میزان استخراج کاهش می یابد .در این مجموعه امکان بکارگیری اسمز معکوس در تیمار آب پرس مورد مطالعه قرار گرفته است. در نتیجه این عملیات جریانی از آب تمیز بدست خواهد آمد (از پرمیت آن)که از آن می ت وان در واحد استخراج استفاده کرد وهمچنین یک جریان تغلیظ شده (ریتنتیت) بدست می آید که به مرحله کیستالیزاسیون قند با درجه پایین فرستاده می شود. همچنین یک سیستم تصفیه آب پرس جهت کنترل گرفتگی غشا و بکارگیری دمای بالا در پروسه RO جهت جلوگیری از فعالیت میکروبی مورد مطالعه قرار گرفته است.و در نهایت یک مدل جهت تفسیر نتایج آزمایشات RO ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اسمز معکوس, آب پرس, تفاله, چغندر قند و شفاف سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009290,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and شهیدی نوقابی, مصطفی and بهزاد, خلیل},
title = {بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند},
booktitle = {بیست و هشتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسمز معکوس، آب پرس، تفاله، چغندر قند و شفاف سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A بهزاد, خلیل
%J بیست و هشتمین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران
%D 2006

[Download]