دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-08-28

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , رضا حاجی محمدی فریمانی , جواد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برخی از خواص هندسی (طول، عرض، ضخامت، میانگین هندسی قطر و ضریب کرویت)، خواص ثقلی (وزن هزار دانه، دانسیته ظاهری، دانسیته واقعی و تخلخل) و خواص اصطکاکی (زاویه ریپوز تخلیه، زاویه ریپوز پرکردن و ضریب اصطکاک استاتیکی) چهار رقم اصلاح شده گندم ایرانی به نام های الوند، چمران، طوس و مرودشت در رطوبت اولیه شان مورد بررسی قرار گرفت. بزرگترین طول، عرض و ضخامت به ترتیب برابر mm 256/7، mm 588/3 و mm 831/2 متعلق به رقم الوند و کمترین آن به ترتیب برابر mm 398/6، mm 996/2 و mm 661/2 متعلق به رقم چمران بود. بیشترین و کمترین ضریب کرویت به ترتیب به رقم مرودشت به میزان 6/59٪ و رقم طوس به میزان 3/57٪ تعلق داشت. دامنه وزن هزار دانه ما بین gr 7/35 تا gr 7/42 بود. دامنه دانسیته ظاهری ارقام مورد بررسی بین kg/m3 744 تا kg/m3 794 و دامنه دانسیته واقعی بین kg/m3 1245 تا kg/m3 1272 به دست آمد. بیشترین درصد تخلخل به رقم الوند به میزان 6/41٪ و کمترین درصد تخلخل به رقم چمران به میزان 2/36٪ مربوط بود. بیشترین و کمترین زاویه ریپوز تخلیه به ترتیب به رقم مرودشت (23 درجه) و طوس (9/19 درجه) تعلق داشت. در حالی که بیشترین و کمترین زاویه ریپوز پرکردن به ترتیب برای رقم چمران (4/20 درجه) و رقم مرودشت (6/18 درجه) به دست آمد. علاوه بر این در تمامی ارقام مورد بررسی، زاویه ریپوز تخلیه بزرگتر از زاویه ریپوز پر کردن مشاهده شد. مقایسه ضرایب اصطکاکی ارقام مورد بررسی بر سطوح مختلف اصطکاکی نیز نشان داد کمترین ضریب اصطکاکی مربوط به شیشه و بیشترین ضریب اصطکاکی مربوط به لاستیک می باشد.

کلمات کلیدی

, گندم, خواص ثقلی, خواص هندسی و خواص اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009293,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and حاجی محمدی فریمانی, رضا and توکلی, جواد},
title = {بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گندم، خواص ثقلی، خواص هندسی و خواص اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A حاجی محمدی فریمانی, رضا
%A توکلی, جواد
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]