سومین همایش گیاهان دارویی , 2007-10-24

عنوان : ( بررسی اثرات ممانعت کننده گیاه کلپوره(Teucrium polium) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشریشیا کلی 0157 )

نویسندگان: منصور مشرقی , سودابه نیک نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Teucrium polium که در ایران به نام کلپوره معروف است یک گیاه بوته ای است. این گیاه از زمانهای بسیار دور استفاده داروئی داشته است و دربعضی مناطق ایران از این گیاه برای رفع اختلالات گوارشی استفاده می شود. عصاره این گیاه همچنین در درمان بیماریهای قارچی و آبسه استفاده می شود. . با توجه به گستردگی استفاده از این گیاه دارویی برای درمان بیماریها، عصاره الکلی این گیاه بعد از اینکه در آون خشک گردید و در الکل حل گردید به روشهای استاندارد و تبخیر حلال در شرایط کاملا استریل استخراج گردید. سپس غلظتهای مختلف از عصاره به روش چاهک پلیت مورد آزمایش قرار گرفت و غلظتهای موثره با مشاهده هاله ممانعت کننده بر روی پلیتهایی که حاوی هر دو باکتری E.coli o157 و عصاره گیاهی بود، انتخاب گردید. تغییرات رشد باکتری در حضور عصاره گیاهی با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید. نتایج اسپکتروفتومتری بصورت منحنی های رشد رسم گردید ونشان داد که در هرسه غلظت (1/0، 2/0 و 3/0 میلی گرم در میلی لیتر) از عصاره گیاهی جذب در ساعات اولیه تلقیح کاهش یافته است خصوصا در ساعت دوم و سپس رشد باکتری افزایش یافته و در ساعت هشتم به مقدار طبیعی رسیده است. مقایسه منحنی رشد نشان داد که غلظت بالاتر (3/0 میلی گرم در میلی لیتر) دارای اثر ممانعت کنندگی بیشتری داشته در صورتیکه اثر غلظتهای 2/0 و 1/0 میلی گرم در میلی لیتر تقریبا مشابه بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از غلظتهای دیگر این عصاره گیاهی پیشنهاد می گردد اگرچه اثرات سمی آن غلظتها قبل از استفاده نیز باید بررسی گردد.

کلمات کلیدی

, گیاه کلپوره, ضدباکتری, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009295,
author = {مشرقی, منصور and نیک نیا, سودابه},
title = {بررسی اثرات ممانعت کننده گیاه کلپوره(Teucrium polium) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشریشیا کلی 0157},
booktitle = {سومین همایش گیاهان دارویی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاه کلپوره، ضدباکتری، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ممانعت کننده گیاه کلپوره(Teucrium polium) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشریشیا کلی 0157
%A مشرقی, منصور
%A نیک نیا, سودابه
%J سومین همایش گیاهان دارویی
%D 2007

[Download]