دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-08-28

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برخی از خواص فیزیکی سه واریته متداول دانه هندوانه (سرخسی با سطح رطوبتی 55/4%، قرمز 75/4% و کلاله 02/5%) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که واریته قرمز بیشترین طول (mm 9/8)، عرض (mm 7/10)، قطر حسابی (mm 89/10)، قطر هندسی (mm 456/8)، ضریب کرویت به روش جین (125/2)، سطح به روش مک کیب (m2 03/225) و سطح به روش جین (mm2 01/198) را در بین واریته ها دارد. در حالی که بیشترین ضخامت مربوط به واریته سرخسی (mm 107/3) و بیشترین ضریب کرویت محاسبه شده به روش محسنین متعلق به واریته کلاله (513/0) بود. نتایج آزمون خواص ثقلی واریته های مذکور حاکی از این است که دانه واریته قرمز دارای بیشترین حجم (mm3 627/311) و واریته کلاله دارای بیشترین دانسیته توده (kg/m3 265/527) و دانسیته ذره (kg/m3 669/866) بود. در حالی که واریته سرخسی بیشترین درصد تخلخل (681/51) را به خود اختصاص داد. بررسی ضرایب اصطکاکی استاتیکی بر سطوحی از جنس چوب، فلز، شیشه، فایبر گلاس و لاستیک نشان داد که ضریب اصطکاک واریته نوع قرمز در محدوده 68/0-26/0، نوع سرخسی 66/0-26/0 و کلاله 56/0-31/0 می باشد. زاویه ریبوز پر کردن برای واریته قرمز معادل 38/32، واریته سرخسی 57/30 و کلاله 092/27 به دست آمد، در حالی که زاویه ریپوز تخلیه برای واریته های قرمز، سرخسی و کلاله به ترتیب برابر 146/28، 124/26 و 66/21 بود.

کلمات کلیدی

, دانه هندوانه, خواص ثقلی, خواص هندسی و خواص اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009296,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and میلانی, الناز and کوچکی, آرش},
title = {بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصقفهان, ايران},
keywords = {دانه هندوانه، خواص ثقلی، خواص هندسی و خواص اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A میلانی, الناز
%A کوچکی, آرش
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]