دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-08-28

عنوان : ( بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , آرش کوچکی , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برخی از خواص فیزیکی سه واریته دانه کدو (ریز با سطح رطوبتی 49/5 درصد، چینی 18/5 درصد و گوشتی 7 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که واریته چینی بیشترین طول (mm 767/21)، عرض (mm 928/12)، ضخامت (mm 669/3)، قطر حسابی (mm 788/12)، قطر هندسی (mm 08/10)، ضریب کرویت به روش جین (259/2)، ضریب کرویت به روش محسنین (464/0)، سطح به روش مک کیب (mm2 67/320) و سطح به روش جین (m2 83/279) را در بین واریته ها به خود اختصاص داد. نتایج آزمون های ثقلی بر روی واریته های مذکور حاکی از این است که دانه واریته چینی دارای بیشترین حجم (mm3 255/423) و درصد تخلخل (14/52) بود. در حالی که واریته ریز بیشترین دانسیته توده (kg/m3 469/549) و دانسیته ذره (kg/m3 086/866) را به خود اختصاص داد. بررسی ضریب اصطکاک استاتیکی بر سطوح مختلف از جنس تخته سه لا، فلز، شیشه، فایبر گلاس و لاستیک نشان داد که ضریب اصطکاک واریته نوع چینی در محدوده 524/0-32/0، نوع گوشتی 598/0-352/0 و ریز 565/0-315/0 بود. زاویه ریبوز پر کردن برای واریته گوشتی معادل 858/30، واریته چینی 295/24 و ریز 215/27 اندازه گیری شد. زاویه ریپوز تخلیه برای واریته های گوشتی، چینی و ریز به ترتیب 51/22، 01/13 و 23/18 محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, دانه کدو, خواص فیزیکی, خواص ثقلی, خواص هندسی و خواص اصطکاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009297,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and کوچکی, آرش and میلانی, الناز},
title = {بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دانه کدو، خواص فیزیکی، خواص ثقلی، خواص هندسی و خواص اصطکاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A کوچکی, آرش
%A میلانی, الناز
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]