دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-08-28

عنوان : ( تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , خلیل بهزاد , وحید حکیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻲﻜﻳ ﺮه فﺬﺣ رﺪﻨﻐﭼ ﻩرﺎﺼﻋ ﻪﻴﻔﺼﺗ ﻲﻃ رد ﺮﻜﺷ نﺎﮔﺪﻨﻨآﺪﻴﻟﻮﺗ یﺎه ﻲﺼﻟﺎﺧﺎﻧ ﱰﺸﻴﺑ ﻪﭼ یﺎه صﻮـﻠﺧ ﻪﺟرد ﺎﺑ ﻖﻴﻗر ﺖﺑﺮﺷ ندروﺁ ﺖﺳﺪﺑ و ﺖﺑﺮﺷ زا یﺪﻨﻗ ﲑﻏ ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻴﻔﻴآ و . ﻦﻳا زا فﺪه ﺶهوﮋﭘ ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻨﻳﺁﺮﻓ ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ نﻮﻴﺳاﱰﻠﻴﻓاﱰﻟوا (UF) ﺎﺗ و ﺛ ﻴ ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻂﻳاﺮﺷ ﺮ نﺁ ) ،تﺎﻴﻠﻤﻋ نﺎﻣز رﺎﺸﻓ فﻼﺘﺧا ﺎـﻣد و ( ﺮـﺑ دﻮـﺒﲠ ﻪﻴﻔﺼﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻖﻴﻗر ﺖﺑﺮﺷ ) ـﺒﻗ و مود نﻮﻴـﺳﺎﻨﺑﺮآ زا ﻞـﺻﺎﺣ ﺖﺑﺮﺷ ﻪـﺑ دورو زا ﻞ رﻮﺗاﺮﭘوا ( ﻩدﻮﺑ ﺖﺳا . ﻩداد یﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺸﻳﺎﻣزﺁ یﺎه ﯽ ﻂﻳاﺮﺷ رد مواﺪﻣ ﺮﻴﻏ و ﺎــﺑ ﺎﺸــﻏ زا ﻩدﺎﻔﺘــﺳا ء ﺎــﺑ نﻮﻴــﺳاﱰﻠﻴﻓاﱰﻟوا MWCO لدﺎــﻌﻣ kDa 20 و زا ﺲﻨــﺟ ﻲﻠﭘ ﺪﻴﻣﺁ نﻮﻔﻟﻮﺳ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ . ضﺮﻋ رد رﺎﺸﻓ فﻼﺘﺧا ﲑﺛﺎﺗ ﻖﻴﻘﲢ ﻦﻳا رد ءﺎﺸـﻏ ﻪـﺳ رد ﺢﻄﺳ ) 1 ، 2 و 3 رﺎﺑ ( ﺪﻨﻳﺁﺮﻓ یﺎﻣد ، رد ﻪﺳ ﺢﻄﺳ ) 30 ، 40 و 50 داﺮـﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ( رد تﺎﻴﻠﻤﻋ نﺎﻣز و ﻪﺳ ﻄﺳ ﺢ ) 15 ، 30 و 45 ﻪﻘﻴﻗد ( ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﻪﻴﻔﺼـﺗ یﺎـه ﺖﻌﻨـﺻ رد ﺪﻨﻗ ) ﮓـﻧر و تروﺪآ ،ﱵﺨﺳ ،صﻮﻠﺧ ﺪﺻرد ،زرﺎآﺎﺳ ﺪﺻرد ﻪﺑ لﻮﻠﳏ ﺪﻣﺎﺟ داﻮﻣ ﺪﺻرد ( ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ . نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺶﻳاﺰﻓا داد دراد رﺎﺷ ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺎﻣد ار ءﺎﺸـﻏ ﻊﻓد ﺪﺻرد ﺎﻣد ﺶﻳاﺰﻓا نﻮﭼ ﺖﺳا ﯽﻔﻨﻣ نﺁ ﺮﻴﺛﺎﺗ یزﺎﺳاﺪﺟ ﻪﻟﻮﻘﻣ رد ﺎﻣا ﺖﺳا بﻮﻠﻄﻣ زرﺎﮐﺎﺳ یاﺮﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻦﻳا ﻪﮐ ﺪهد ﯽﻣ ﺶهﺎﮐ . رﺎـﺷ تﺎﻴﻠﻤﻋ نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ ﺮﺑ نﺁ ﺮﺛا و ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶهﺎآ ﺶهﺎﮐ ،تروﺪـآ CaO ﺖـﺒﺜﻣ صﻮـﻠﺧ ﺶﻳاﺰـﻓا و ، یاﺮـﺑ ﱄو ﺖﺳا ﻲﻔﻨﻣ یﱪﮕﻧر . ﻢـه و رﺎـﺷ ﺶﻳاﺰـﻓا ﻪـﻟﻮﻘﻣ رد ﻢه رﺎﺸﻓ ﺶﻳاﺰﻓاﺮﺛا ﻩﺮﺧﻻﺎﺑ و دراد ﺖﺒﺜﻣ ﺮﺛا یزﺎﺳاﺪﺟ .

کلمات کلیدی

, ﱰﻟوا ﱵﺨﺳ , تروﺪآ , ﮓﻧر , رﺪﻨﻐﭼ ﻖﻴﻗر ﺖﺑﺮﺷ , نﻮﻴﺳاﱰﻠﻴﻓا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009298,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and بهزاد, خلیل and حکیم زاده, وحید},
title = {تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ﱰﻟوا ﱵﺨﺳ ،تروﺪآ ،ﮓﻧر ،رﺪﻨﻐﭼ ﻖﻴﻗر ﺖﺑﺮﺷ ،نﻮﻴﺳاﱰﻠﻴﻓا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهزاد, خلیل
%A حکیم زاده, وحید
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]