شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2006-04-12

عنوان : ( بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون )

نویسندگان: وحید حکیم زاده , سیدمحمدعلی رضوی , میر خلیل پیروزی فرد , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند اولترافیلتراسیون بر کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه حاصل از میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر مورد مطالعه قرار گرفته است. طی فرآیند اولترافیلتراسیون تاثیر اختلاف فشار در عرض غشاء (در سه سطح 1، 2 و3 بار)، دمای فرآیند (در سه سطح 30 ،40 و50 درجه سانتی گراد) و زمان عملیات (در چهار سطح 15 ،30 ، 45 و60 دقیقه) بر شار تراوه حاصل از غشاء اولترافیلتر و شاخص های تصفیه در صنعت قند (درصد مواد جامد محلول، درصد ساکارز، درجه خلوص، سختی، کدورت و رنگ) بررسی شد. نتایج بدست آمده از آزمایشات اولترافیلتراسیون نشان داد که شار تراوه در فرآیند اولترافیلتراسیون با افزایش دمای عملیات و اختلاف فشار در عرض غشاء افزایش می یافت و تغییرات آن در هر حالت با گذشت زمان ثبات و پایداری بیشتری پیدا می کرد. خصوصیات شربت بعد از عبورتراوه میکروفیلتر شده از غشاء اولترافیلتراسیون نسبت به شربت خام به مقدار قابل ملاحظه ای بهبود یافت، بطوری که ساکارز حدود 6/3% و درجه خلوص تقریبا 69/32 % افزایش و مواد جامد محلول 7/17%، سختی 29/26%، کدورت70/99% و رنگ 26/78% کاهش داشته است. همچنین شربت تصفیه شده به روش میکروفیلتراسیون- اولترافیلتراسیون نسبت به شربت حاصل از روش مرسوم (آهک زنی-کربناتاسیون) به میزان 21/49% دررنگ، 33/84% درکدورت و 65/6% در میزان سختی کاهش نشان داد.

کلمات کلیدی

, شربت خام چغندر, اولترافیلتراسیون, میکروفیلتراسیون, شار, تراوه, درجه خلوص, کدورت و رنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009299,
author = {حکیم زاده, وحید and رضوی, سیدمحمدعلی and میر خلیل پیروزی فرد and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {شربت خام چغندر، اولترافیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، شار، تراوه، درجه خلوص، کدورت و رنگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون
%A حکیم زاده, وحید
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A میر خلیل پیروزی فرد
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
%D 2006

[Download]