دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز پیشین در زمینه مکان‌یابی QTL های زمان گلدهی، حضور QTL هایی را روی کروموزوم‌های O2 ، O3 ،O5 و O9 در B. oleracea نشان داده بود. آنالیز جدیدی که با کمک نرم‌افزار QTL Cartographer (ver 2.5) و به روش مکان‌یابی فاصله‌ای مرکب(composite interval mapping) بر روی داده‌های مولکولی مربوط به جمعیت در حال تفرق از لاینهای دابل هاپلوئید حاصل از والدین A12 و GD و با در اختیار داشتن رکوردهای فنوتیپی زمان گلدهی در سالهای 1994 و 1996 انجام پذیرفت، حاکی از حضور QTL های معنی‌دار در هماهنگی با مکانهای ژنی شناخته شده با تحقیقات گذشته بود. مکانهای ژنی تحقیق شده در این مطالعه به دلیل مطابقت با مکان ژنی مهمترین ژنهای کاندیدا برای زمان گلدهی (از جمله ژنهای CONSTANS، FLC، FY، etc.) دریچه‌ای بسوی تحقیق بیشتر بر روی اثرات هر یک از ژنهای نامبرده و یافتن SNP های احتمالی دخیل در تنوع زمان گلدهی باز کرده است. Summary Previous analysis of DH lines revealed the main flowering time QTL on chromosomes O2, O3, O5 and O9 in Brassica oleracea. Our revision of the existing data from analysis of trials performed in 1994 and 1996 at Birmingham University (details in the main text) using the Composite Interval Mapping method with “QTL Cartographer-Ver.2.5” revealed consistent locations for the QTLs on the aforementioned chromosomes, more or less in the same positions as the previous investigations. These detected loci are consistent with co-location of FT-QTL and some important genes involved in flowering time in B. oleracea including the gene CONSTANS.

کلمات کلیدی

, QTL , زمان گلدهی, لاین های دابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009354,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {QTL ; زمان گلدهی; لاین های دابل هاپلوئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]