ندا, سال (2006-9)

عنوان : ( معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی )

نویسندگان: محمد حسین دهقان , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از معیارهای موجود توزیعهای زیر گاوسی شناسایی می شود

کلمات کلیدی

توزیعهای زیر گاوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009418,
author = {محمد حسین دهقان and امینی, محمد},
title = {معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی},
journal = {ندا},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1122-1111},
keywords = {توزیعهای زیر گاوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی
%A محمد حسین دهقان
%A امینی, محمد
%J ندا
%@ 1122-1111
%D 2006

[Download]